Търси

Към основното съдържание

  • Регистрация
  • Вписване

Авторско право

Print page

Авторско право

Общи условия за ползване на уебсайта

Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Германия (тук за краткост: „Mitsubishi Electric Factory Automation Europe”), поддържа уебсайта bg3a.mitsubishielectric.com (тук за краткост: „уебсайт”). Уебсайтът се отнася до Mitsubishi Factory Automation (наречена също „Mitsubishi Automation” или „FA”) за регионите Европа, Среден Изток и Африка (тук: „ЕМЕА"). Уебсайтът съдържа определени предложения и съдържания за вас (тук: „Съдържания" или „Предложения"). Чрез ползването на уебсайта вие приемате валидността на тези Общи условия за ползване (тук: „ОУ"). Моля, обърнете внимание на това, че за определени съдържания и за защита на личните данни важат специални допълнителни условия.

1.

Приложение на тези ОУ

Само тези ОУ важат при ползването на уебсайта от потребителя. Ние не признаваме други условия за ползване.

2.

Услуги на Mitsubishi Electric Factory Automation Europe

При този уебсайт става въпрос за доброволно и безплатно предложение на Mitsubishi Electric Factory Automation Europe. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe предоставя на потребителя съдържание по свое собствено усмотрение. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe е оправомощена да променя по всяко време съдържанието (да го скъсява или сменя) или да преустанови предоставянето на определено съдържание или на целия уебсайт (дори и временно) за отделни или всички потребители без да прави предварително известие и посочва причините за това. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe има право да използва трети лица или услугите на трети лица, за да предоставя услугите си във връзка с уебсайта.

Този уебсайт може да съдържа хиперлинкове до съдържание във уебсайтове на трети лица. Ние не контролираме съдържанието на трети лица, които могат да бъдат извикани с подобни хиперлинкове. Съдържанието на третите лица не представляват част от офертата на Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

3.

Използване на уебсайта и неговото съдържание, права на ползване

Използването на уебсайта е разрешено само за правомерни действия. Потребителят не трябва да използва съдържанието по начин, който би могъл да причини щети на Mitsubishi Electric Factory Automation Europe или на свързаните с Mitsubishi Electric Factory Automation Europe предприятия съгласно §§ 15 и сл. от Закона за акциите (такива свързани предприятия са посочени тук като: „свързани предприятия"). Mitsubishi Electric Factory Automation Europe дава на потребителя неизключително, непредаваемо право за лично ползване на съдържанието, ограничено до вътрешното служебно ползване във връзка с (потенциални) покупки на свързаните предприятия. Потребителят няма право да размножава съдържанието, ако това не е необходимо, за да го използва по предвидения в договора начин. Потребителят няма право да разпространява съдържанието, да го прави обществено достояние, да го продава, да го дава на лизинг или под наем. Правата за ползване, които не са предоставени изрично на потребителя, остават изрично при Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

Потребителят трябва да освободи Mitsubishi Electric Factory Automation Europe и/или свързаните с нея предприятия от всички щети, които Mitsubishi Electric Factory Automation Europe и/или свързаните с нея предприятия претърпяват за това, че уебсайтът и/или неговото съдържание са ползвани в противоречие с тези ОУ.

4.

Спазване на разпоредбите за контрол на износа

Потребителят трябва да спазва всички приложими национални и международни нормативни разпоредби за контрол на износа и повторния износ (напр. по отношение на заредени материали). Преди всяко предаване или транспортиране на съответен материал; потребителят трябва да провери и да гарантира чрез вземането на специални мерки, че с това не нарушава ембарго, постановено от Европейския съюз, Съединените американски щати и/или Обединените нации. Потребителят ще представи по искане на Mitsubishi Electric Factory Automation Europe всяка важна информация за възможни нарушения на нормативните разпоредби за контрол на износа, която се разследва във връзка с дейностите на потребителя (напр. от компетентните органи или Mitsubishi Electric Factory Automation Europe).

5.

Отговорност за недостатъци, ограничение на отговорността

Mitsubishi Electric Factory Automation Europe носи неограничена отговорност при умисъл, в случаите на груба небрежност, злоумишлено премълчаване на дефект и претенции, свързани със закона за отговорност за продуктите. Изключена е всяка друга отговорност на Mitsubishi Electric Factory Automation Europe и възможните права на потребителя при недостатъци. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe не дава гаранции. Ограничението на отговорността важи също и за служителите, законовите представители и помощници за изпълнението на Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

6.

Избор на приложимото право

Тези ОУ подлежат само на немското материално право като се изключи правото на конвенцията на ООН за международна продажба на стоки (CISG).

Горе